Novéna k Duchu Svatému

Kdy: 31. 5. – 8. 6. v 18:15 hod., v sobotu 8. 6. v 17:30 vigilie Seslání Ducha svatého
Kde: Brno, kostel sv. Tomáše

Přijďte s námi prosit o nové vylití Ducha Svatého! Modlíme se spolu s celou církví od nanebevstoupení do letnic. Novéna začíná každý den po mši svaté v kotele sv. Tomáše v Brně v 18:15 hod. V neděli přede mší svatou v 18:15 hod. V sobotu 8. 6. v 17:30 oslavíme vigilii Seslání Ducha svatého.

„Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez Něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje.“ (R. Cantalamessa)

Téma celé novény

Přijď, říká Duch Svatý, objev, že jsem!

ROZPIS PROGRAMU

Příslib Ducha Svatého

Pátek 31. 5. 2019 – Očekáváme s otevřeným srdcem zaslíbení o seslání Ducha Svatého

Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: “Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan Křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Dostanete sílu Ducha Svatého (Skl 1,4-5;8).

Sobota 1.6.2019 – Otevřme se Duchu pravdy, aby byl nejen s námi, ale v nás.

Já požádám Otce a On vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14, 16-17)

Neděle 2.6.2019 – Jen Duch Svatý může v nás uchovat všechno, co nám zjevil Ježíš.

Toto vám pravím, dokud jsem s vámi. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jak dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (Jan 14,25-27).

Dar Ducha Svatého

Pondělí 3.6.2019 – Ježíš z kříže odevzdal svého Ducha církvi. Prvním darem Ježíšovým je Duch, voda a krev.

Kdo jiný přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže; a Duch o tom vydává svědectví, neboť Duch jest pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví – Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno. (1 Jan 5,5-8).

Úterý 4.6.2019 – Po svém vzkříšení Ježíš vdechl učedníkům svého Ducha odpuštění. S čistým srdcem čekejme na jeho plnost.

Ježíš jim znovu řekl: “Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás“. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 19-23.)

Středa 5.6.2019 – Oslavený Ježíš ve znamení ohně sesílá na každého učedníka plamen Ducha.  Kéž bychom byli všichni tak naplněni v našem „Večeřadle“.

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat (Sk. 2, 1-4).

Tajemství Ducha Svatého

Čtvrtek 6.6.2019 – Zahrnuti ovocem Ducha prožíváme bohatství všech jeho darů. Poznáváme to na našich vztazích?

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony. Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. (Gal. 5,22-26)

Pátek 7.6.2019 – Důstojnost Božích synů je velkým tajemstvím. Zjevena na Kristu objasňuje i slávu našeho synovství.

Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče! Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové- dědicové Boží, spoludědicové Kristovi (Řím. 8, 15-17)

Sobota 8.6.2019 – Moc Ducha Páně nás proměňuje k obrazu Kristovu. Takže na tváři nás všech by se měla zrcadlit jeho slavná zář.
Svatodušní vigilie – Mše svatá od 17.30

Duch je tím Pánem, kde je Duch Páně, tam je svoboda. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně (2 Kor. 3,17-18).

 

Duchu svatý, duše mé duše, klaním se Ti;
osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.
Říkej mi, co mám udělat, a přikazuj mi, abych to dělal.
Slibuji, že se Ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,
a že přijmu vše, co se z Tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj, co je Tvá vůle.
/kardinál Mercier/

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):