Novéna k Duchu Svatému

Kdy: 14. 5. — 22. 5. 2021, začátek vždy v 18.15
V sobotu 22.5. 2021 budeme slavit společnou mši svatou – Vigilii ve 20.00
Kde: Brno, kostel sv. Tomáše

Přijďte s námi prosit o nové vylití Ducha Svatého! Modlíme se spolu s celou církví od nanebevstoupení do letnic. Novéna začíná každý den po mši svaté v kotele sv. Tomáše v Brně v 18:15 hod. V neděli přede mší svatou v 18:15 hod.

Doba trvání je cca 1 hodinu. Budeme se modlit před vystavenou Nejsvětější svátostí. Modlitba nás povede postupně od chval, přes díky, smírvzývání Ducha svatého, po odevzdání se Pánu. Mezi jednotlivými bloky bude delší ticho. Nebojme se sloužit charismaty (zpěv, slovo) v Duchu tématu.

„Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez Něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje.“ (R. Cantalamessa)

Téma celé novény

Komunita se celosvětově připravuje na Letnice rozjímáním slov ze Skutků apoštolů

Slova z Písma svatého nám budou po devět dnů připomínat skutky apoštolů.

Pán nás jejich prostřednictvím volá k tomu, abychom i ve svém životě prožívali něco velmi podobného: odvahu a radost z hlásání evangelia a potěšení trpících a svázaných, to vše mocí Ducha Svatého.

Jedinou podmínkou je uvěřit Pánu, přijmout Jeho Ducha a nechat se Jím vést. I k tomu je Duch Svatý připraven nám pomoci v tomto čase.

ROZPIS PROGRAMU

pátek 14. 5. – Budete mi svědky v síle Ducha

Skutky 1:4-5,8

4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: “Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. 5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.” 8  … dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.”

Sobota 15. 5. – Vylití Ducha a svědectví v Jeho moci

Skutky 2:1-6

1. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. 2. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. 3. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; 4. všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5 V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, 6 a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Neděle 16. 5. – Obrácení zástupu, růst a jednota církve

Skutky 2:41-47

41. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. 42. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. 43. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. 44. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. 45. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. 46. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. 47. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.

Pondělí 17. 5. – Přiblížilo se Boží království

Skutky 5:12-16

12 Mezi lidem se rukama apoštolů dálo mnoho znamení a divů. Všichni se svorně scházeli v Šalomounově sloupoví 13 a nikdo jiný se neodvažoval k nim přidružit, ale lid je chválil a ctil.
14 A stále přibývalo mnoho mužů i žen, kteří uvěřili Pánu. 15 Dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem. 16 Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy a všichni byli uzdravováni.

Úterý 18. 5. – Nastala veliká radost

Skutky 8:5-8

5. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. 6. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. 7. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. 8. A tak nastala veliká radost v tom městě.

Středa 19. 5. – Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší

Skutky 9:40-42

40 Petr poslal všechny z místnosti; pak poklekl, pomodlil se, obrátil se k mrtvé a řekl: “Tabito, vstaň!” Ona otevřela oči, a když spatřila Petra, zvedla se na lůžku. 41 Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Pak všechny zavolal, i vdovy, a vrátil jim ji živou. 42 Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnoho lidí uvěřilo v Pána.

Čtvrtek 20. 5. – Moc Ducha vyvádí ze žalářů

Skutky 16:24-26

24 On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. 25 Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. 26 Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.

Pátek 21. 5. – Duch vede naše kroky

Skutky 16:5-10

5 A tak se církve upevňovaly ve víře a počet bratří rostl každým dnem. 6 Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. 7 Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. 8 Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. 9 Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: “Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!” 10 Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.

Sobota 22. 5. – budeme slavit společnou mši svatou – Vigilii v 20.00 u sv. Tomáše – Moc Ducha nám přichází na pomoc, překonává odpor světa a mocností

Skutky 4:29-33 29

Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; 30. a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.” 31. Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. 32 Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné.
33 Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.

 

Duchu svatý, duše mé duše, klaním se Ti;
osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.
Říkej mi, co mám udělat, a přikazuj mi, abych to dělal.
Slibuji, že se Ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,
a že přijmu vše, co se z Tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj, co je Tvá vůle.
/kardinál Mercier/

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):