Novéna k Duchu Svatému

Kdy: 22. 5. — 30. 5. 2020, začátek vždy v 18.15
Kde: Brno, kostel sv. Tomáše

Přijďte s námi prosit o nové vylití Ducha Svatého! Modlíme se spolu s celou církví od nanebevstoupení do letnic. Novéna začíná každý den po mši svaté v kotele sv. Tomáše v Brně v 18:15 hod. V neděli přede mší svatou v 18:15 hod.

„Duch Svatý je duší našeho duchovního života. Bez Něho se nemůžeme modlit, chápat Písmo svaté ani milovat. Duch Svatý nás posiluje.“ (R. Cantalamessa)

Téma celé novény

Komunita se celosvětově připravuje na Letnice ve společenství s Pierrem Goursatem, zakladatelem komunity, texty novény vychází z knížky 15 dní s Pierrem Goursatem, pracovní překlad knížky (slouží pouze pro modlitební společenství – není určen k volnému šíření)

ROZPIS PROGRAMU

pátek 22. 5. – Otevřít se Duchu Svatému

Pierre ujišťoval:“je to jediná modlitba, u které jsme si jisti, že bude vyslyšena. Když žádáme Ducha Svatého, aby přišel, přijde a promění nás.“
Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše Váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. (Lk 11,13)

Sobota 23. 5. – Znovu objevit radost z toho, že jsme křesťany

„Víme, že Ježíš je opravdu živý Bůh a jsme z toho všichni plni radosti. Proto je nutné, aby se tato radost projevila. Radost z přítomnosti Ducha Svatého v nás. Radost je přece ovocem Ducha.“
Ale ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. (Gal 5, 22)

Neděle 24. 5. – Modlit se, abychom žili ve spojení s Bohem

„Modlit se neznamená ztrácet čas, ale získávat ho; modlit se znamená milovat Ježíše. Tajemství je zůstávat v jeho lásce.“
Podle toho můžeme poznat, že zůstáváme v něm a on v nás, že jsme od něho dostali jeho Ducha. (1J4,13)

Pondělí 25. 5. – Dát se do školy Ježíšova Srdce

Nejsvětější Srdce není jenom úcta, ale je to dokonce to hlavní z Boží lásky. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nás zachránil. A to je skutečné tajemství lásky.“
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí, skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. (Ř5,5)

Úterý 26. 5. – Adorovat, abychom hořeli láskou

„Adorace má přirozeně za cíl vzdát úctu Ježíšovu Tělu a Jeho Srdci, ale prosme Ho hlavně o to, aby nás zapálil svou láskou a my mohli zapalovat své bratry.“
Oheň jsem přišel uvrhnout na zem, a jak si přeji, aby se už vzňal. (Lk12,50)

Středa 27. 5. – Kontemplovat Emmanuele „Boha s námi“

„Komunita to není hnutí, to není organizace, to je něco hluboce duchovního. Pochází to z Ducha Svatého…jako každá milost, je to dar od Boha….pokud žijeme tyto poklady hluboké milosti, tak nás proměňují a tolik nás přivádí do radosti.“
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. (J1,14)

Čtvrtek 28. 5. – Milovat a sloužit církvi, světu

„Pán nás nechal vyrůst v srdci své církve a posiluje nás v tom. Co je v církvi zásadní: v eucharistii. Když se podřizujeme církvi, máme všechny její poklady.“
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1K 12,4 -7)

Pátek 29. 5. – Svěřit se Marii, naší Matce

„Když se opřeme o Marii, nemusíme se ničeho obávat. Víme, že máme Pána po našem boku a že Maria je tady proto, aby nás chránila.“
Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou. (Sk1,14)

Sobota 30. 5. – Evangelizovat v ohni Letnic

„Pro mě byl „křest v Duchu Svatém“ potvrzením, že se mám i v pokročilém věku vrhnout doprostřed světa a hlásat Pána. Dostali jsme ducha Letnic. Ducha síly a statečnosti.“
Jako Otec poslal mne, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim:přijměte Ducha Svatého“. (J20,21)

 

Duchu svatý, duše mé duše, klaním se Ti;
osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne.
Říkej mi, co mám udělat, a přikazuj mi, abych to dělal.
Slibuji, že se Ti podřídím ve všem, oč mne požádáš,
a že přijmu vše, co se z Tvého dovolení bude dít.
Jen mi ukazuj, co je Tvá vůle.
/kardinál Mercier/

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře

    Archivy

    Rubriky

    Základní informace

    h Napsal(a):